Zadania

Na kadencję 2021-2024 została powołana Rada Szkoły Doktorskiej Nauk o Języku i Literaturze w składzie: 

prof. dr hab. Piotr Śliwiński – Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej

prof. UAM dr hab. Jerzy Borowczyk – Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej

prof. UAM dr hab. Piotr Gąsiorowski – Wydział Anglistyki

prof. dr hab. Tomasz Mizerkiewicz – Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej

prof. UAM dr hab. Joanna Pawelczyk – Wydział Anglistyki

prof. UAM dr hab. Dominika Skrzypek – Wydział Neofilologii

prof. UAM dr hab. Krzysztof Stroński – Wydział Neofilologii

mgr Agnieszka Budnik – Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej

Zgodnie z par. 78 Statutu Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu do zadań Rady Szkoły Doktorskiej należy:

  1. opiniowanie zasad funkcjonowania szkoły doktorskiej;
  2. dbałość o zapewnienie wysokiej jakości przygotowywanych rozpraw doktorskich;
  3. wyrażanie opinii w sprawie regulaminu szkoły doktorskiej;
  4. dbałość o wysoką jakość procesu rekrutacji do szkoły doktorskiej, w szczególności wyrażanie opinii w sprawie zasad i kryteriów rekrutacji;
  5. wyrażanie opinii dla senatu w sprawach dotyczących kształcenia doktorantów, w tym w sprawie programów kształcenia oraz w sprawie kwalifikacji nauczycieli akademickich prowadzących kształcenie w szkole doktorskiej;
  6. określanie wytycznych oraz zasad przygotowania indywidualnego planu badawczego doktorantów;
  7. ustalanie zasad i kryteriów przeprowadzania oceny śródokresowej w porozumieniu dziekanami oraz radami naukowymi dyscyplin właściwymi dla dyscyplin objętych kształceniem w szkole doktorskiej.