Zadania

Na kadencję 2021-2024 została powołana Rada Szkoły Doktorskiej Nauk Przyrodniczych w składzie:

 • prof. UAM dr hab. Agnieszka Ludwików; Dyrektor Szkoły Doktorskiej Nauk Przyrodniczych UAM – przewodnicząca Rady,
 • prof. dr hab. Jacek Radwan (Wydział Biologii)
 • prof. UAM dr hab. Jakub Kosicki (Wydział Biologii)
 • prof. UAM dr hab. Jacek Michniewicz (Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych)
 • prof. UAM dr hab. Inż. Jędrzej Wierzbicki (Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych)
 • mgr Martyna Górska – przedstawiciel doktorantów 

Zgodnie z par. 78 Statutu Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu do zadań Rady Szkoły Doktorskiej należy:

 1. opiniowanie zasad funkcjonowania szkoły doktorskiej;
 2. dbałość o zapewnienie wysokiej jakości przygotowywanych rozpraw doktorskich;
 3. wyrażanie opinii w sprawie regulaminu szkoły doktorskiej;
 4. dbałość o wysoką jakość procesu rekrutacji do szkoły doktorskiej, w szczególności wyrażanie opinii w sprawie zasad i kryteriów rekrutacji;
 5. wyrażanie opinii dla senatu w sprawach dotyczących kształcenia doktorantów, w tym w sprawie programów kształcenia oraz w sprawie kwalifikacji nauczycieli akademickich prowadzących kształcenie w szkole doktorskiej;
 6. określanie wytycznych oraz zasad przygotowania indywidualnego planu badawczego doktorantów;
 7. ustalanie zasad i kryteriów przeprowadzania oceny śródokresowej w porozumieniu dziekanami oraz radami naukowymi dyscyplin właściwymi dla dyscyplin objętych kształceniem w szkole doktorskiej.