Zadania

Na kadencję 2021-2024 została powołana Rada Szkoły Doktorskiej Nauk Ścisłych w składzie:

 • prof. dr hab. Piotr Pawluć; Dyrektor Szkoły Doktorskiej Nauk Ścisłych UAM – przewodniczący Rady,
 • Prof. dr hab. Sławomir Breiter (Wydział Fizyki)
 • Prof. UAM dr hab. Ewa Banachowicz (Wydział Fizyki)
 • Prof. dr hab. Tomasz Schoen (Wydział Matematyki i Informatyki)
 • Prof. UAM dr hab. Krzysztof Jassem (Wydział Matematyki i Informatyki)
 • Prof. dr hab. Bogusława Łęska (Wydział Chemii)
 • Prof. dr hab. Marcin Hoffmann (Wydział Chemii)
 • Mgr Kamil Frąckowiak 

Zgodnie z par. 78 Statutu Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu do zadań Rady Szkoły Doktorskiej należy:

 1. opiniowanie zasad funkcjonowania szkoły doktorskiej;
 2. dbałość o zapewnienie wysokiej jakości przygotowywanych rozpraw doktorskich;
 3. wyrażanie opinii w sprawie regulaminu szkoły doktorskiej;
 4. dbałość o wysoką jakość procesu rekrutacji do szkoły doktorskiej, w szczególności wyrażanie opinii w sprawie zasad i kryteriów rekrutacji;
 5. wyrażanie opinii dla senatu w sprawach dotyczących kształcenia doktorantów, w tym w sprawie programów kształcenia oraz w sprawie kwalifikacji nauczycieli akademickich prowadzących kształcenie w szkole doktorskiej;
 6. określanie wytycznych oraz zasad przygotowania indywidualnego planu badawczego doktorantów;
 7. ustalanie zasad i kryteriów przeprowadzania oceny śródokresowej w porozumieniu dziekanami oraz radami naukowymi dyscyplin właściwymi dla dyscyplin objętych kształceniem w szkole doktorskiej.