ZADANIA

Na kadencję 2021-2024 została powołana Rada Szkoły Doktorskiej Nauk Humanistycznych w składzie:

 • prof. UAM dr hab. Remigiusz T. Ciesielski; Dyrektor Szkoły Doktorskiej Nauk Humanistycznych
 • UAM – przewodniczący Rady,
 • prof. UAM dr hab. Andrzej Bohdanowicz (Wydział Teologiczny)
 • prof. UAM dr hab. Karolina M. Cern (Wydział Filozoficzny)
 • prof. UAM dr hab. Stanisław Czekalski (Wydział Nauk o Sztuce)
 • prof. UAM dr hab. Justyna Humięcka-Jakubowska (Wydział Nauk o Sztuce)
 • prof. UAM dr hab. Agnieszka Jelewska (Wydział Antropologii i Kulturoznawstwa)
 • mgr Karolina Joka (Sejmik Doktorantów UAM)
 • prof. dr hab. Violetta Julkowska (Wydział Historii UAM)
 • prof. UAM dr hab. Rafał Koschany (Wydział Antropologii i Kulturoznawstwa)
 • prof. UAM dr hab. Przemysław Matusik (Wydział Historii)
 • prof. UAM dr hab. Mieczysław Polak (Wydział Teologiczny)
 • prof. UAM dr hab. Andrzej Rozwadowski (Wydział Archeologii)
 • prof. UAM dr hab. Tomasz Rzepiński (Wydział Filozoficzny)
 • prof. UAM dr hab. Jacek Wierzbicki (Wydział Archeologii)


Zgodnie z par. 78 Statutu Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu do zadań Rady Szkoły Doktorskiej należy:

 1. opiniowanie zasad funkcjonowania szkoły doktorskiej;
 2. dbałość o zapewnienie wysokiej jakości przygotowywanych rozpraw doktorskich;
 3. wyrażanie opinii w sprawie regulaminu szkoły doktorskiej;
 4. dbałość o wysoką jakość procesu rekrutacji do szkoły doktorskiej, w szczególności wyrażanie
  opinii w sprawie zasad i kryteriów rekrutacji;
 5. wyrażanie opinii dla senatu w sprawach dotyczących kształcenia doktorantów, w tym w sprawie
  programów kształcenia oraz w sprawie kwalifikacji nauczycieli akademickich prowadzących
  kształcenie w szkole doktorskiej;
 6. określanie wytycznych oraz zasad przygotowania indywidualnego planu badawczego
  doktorantów;
 7. ustalanie zasad i kryteriów przeprowadzania oceny śródokresowej w porozumieniu dziekanami oraz radami naukowymi dyscyplin właściwymi dla dyscyplin objętych kształceniem w szkole doktorskiej.