Dokumenty

Regulamin Szkól Doktorskich UAM (obowiązuje od 25.01.2021)
https://amu.edu.pl/doktoranci/regulamin-szkoly-doktorskiej


Regulamin Samorządu Doktorantów UAM
http://phd.amu.edu.pl/wp-content/uploads/2020/04/Regulamin-Samorzdu-Doktorantow-UAM-2013.pdf


Ustawa 2.0 Prawo o szkolnictwie wyższym I nauce z dnia 20 lipca 2018 r.

http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20180001668


Przepisy wprowadzające ustawę Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce z dnia 3 lipca 2018 r.
http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20180001669