Pakiet pierwszoroczniaka

Welcome Center

 • Stypendium doktoranckie

Zgodnie z art. 209 Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. poz. 1668 z pózn. zm.):

 1. Doktorant nieposiadający stopnia doktora otrzymuje stypendium doktoranckie.
 2. Łączny okres otrzymywania stypendium doktoranckiego w szkołach doktorskich nie może przekroczyć 4 lat. 
 3. Do okresu, o którym mowa w ust. 2, nie wlicza się okresu zawieszenia oraz okresu kształcenia w szkole doktorskiej w przypadku, o którym mowa w art. 206 ust. 2. ustawy:
 4. Wysokość miesięcznego stypendium doktoranckiego wynosi co najmniej:
  1) 37% wynagrodzenia profesora – do miesiąca, w którym została przeprowadzona ocena śródokresowa;
  2) 57% wynagrodzenia profesora – po miesiącu, w którym została przeprowadzona ocena śródokresowa.
 5. W czasie czterech lat studiów każdy doktorant otrzymuje stypendium w wysokości   2371,70 zł przez pierwsze dwa lata studiów (przed oceną śródokresową) i 3653,70 zł w następnych dwóch latach (po ocenie śródokresowej). Od tych kwot są odprowadzane składki na obowiązkowe ubezpieczenia w wysokości 11,26%.
 6. W okresie zawieszenia kształcenia do ustalenia wysokości stypendium doktoranckiego stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące ustalania zasiłku macierzyńskiego, z tym że przez podstawę wymiaru zasiłku rozumie się wysokość miesięcznego stypendium doktoranckiego, o której mowa w ust. 4, przysługującego w dniu złożenia wniosku o zawieszenie.
 7. Doktorant posiadający orzeczenie o niepełnosprawności, orzeczenie o stopniu niepełnosprawności albo orzeczenie, o którym mowa w art. 5 oraz art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, otrzymuje stypendium doktoranckie w wysokości zwiększonej o 30% kwoty wskazanej w ust. 4 pkt. 1
 8. Doktorant, który złożył rozprawę doktorską w terminie wcześniejszym niż termin ukończenia kształcenia przewidziany w programie kształcenia, otrzymuje stypendium doktoranckie do dnia, w którym upływa termin ukończenia kształcenia, jednak nie dłużej niż przez 6 miesięcy.
 9. Doktorant nie może być zatrudniony jako nauczyciel akademicki ani pracownik naukowy. Zakaz nie dotyczy zatrudnienia doktoranta:
  1) w celu realizacji projektu badawczego, o którym mowa w art. 119 ust. 2 pkt 2 i 3 ustawy;
  2) po ocenie śródokresowej zakończonej wynikiem pozytywnym, z tym że w przypadku zatrudnienia w wymiarze przekraczającym połowę pełnego wymiaru czasu pracy, wysokość stypendium wynosi 40% wysokości miesięcznego stypendium, o której mowa w ust. 4 pkt 2;
  3) któremu nie przysługuje stypendium doktoranckie.

UWAGA! W przypadku zmiany nazwiska lub adresu zameldowania doktorant zobowiązany jest do wystąpienia o wydruk duplikatu legitymacji doktoranta.

 • Ubezpieczenia

Ubezpieczenie społeczne:

Doktoranci, którzy rozpoczęli studia doktoranckie w szkołach doktorskich podlegają obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu, rentowemu oraz wypadkowemu.

Osoby te podlegają także dobrowolnemu ubezpieczeniu chorobowemu.

Każdy uczestnik szkoły doktorskiej, otrzymujący stypendium doktoranckie zobowiązany jest do wypełnienia i złożenia w sekretariacie szkoły zgłoszenia do ubezpieczeń druk ZUS ZUA.

Podstawą wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne tych osób jest kwota stypendium doktoranckiego

Ubezpieczenie zdrowotne:

Zgodnie z art. 86 ust. 1 pkt 6 i 14 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1510) Uczelnia prowadząca szkołę doktorską zgłasza do ubezpieczenia zdrowotnego i opłaca składki za uczestników studiów doktoranckich, gdy zainteresowani przedstawią stosowne oświadczenie o niepodleganiu obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu.

Uczelnia prowadząca szkołę doktorską zwolniona jest z obowiązku ubezpieczenia zdrowotnego studenta posiadającego status członka rodziny osoby ubezpieczonej.

Ulotka ZUS

Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne doktorantów – formularze

(finansowanie składek, zbiegi tytułów, kody ubezpieczeń, przykłady)

1. ZUS ZUA – Zgłoszenie do ubezpieczeń/zgłoszenie zmiany danych osoby ubezpieczonej

2.ZUS ZIUA – Zgłoszenie zmiany danych identyfikacyjnych osoby ubezpieczonej

3.ZUS ZCNA – Zgłoszenie danych o członkach rodziny dla celów ubezpieczenia zdrowotnego

4. ZUS ZWUA – Wyrejestrowanie z ubezpieczeń

5.Oświadczenie o niepodleganiu obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu.

 • Akademiki

Jako jedna z największych uczelni w Polsce, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu przeznacza do dyspozycji studentów liczne miejsca w akademikach. Domy studenckie zapewniają dobre i bezpieczne warunki do wypoczynku i nauki. Są one rozmieszczone w różnych częściach miasta w dobrych lokalizacjach, które pozwalją na szybkie oraz dogodne przemieszczanie się po Poznaniu.

Akademiki UAM:

Babilon

Zbyszko I Jagienka

Hanka

Jowita

Nieszawska

Więcej o akademikach UAM: https://amu.edu.pl/studenci/kampusy

 • Badania lekarskie

Doktoranci SD UAM, którzy w trakcie studiów będą narażeni na działanie czynników szkodliwych, uciążliwych lub niebezpiecznych dla zdrowia powinni przed przystąpieniem do realizacji kształcenia, a także w czasie ich trwania, wykonywać badania lekarskie mające na celu ocenę możliwości podjęcia lub kontynuowania studiów ze względu na stan zdrowia.

Zarządzenie nr 373/2019/2020 Rektora Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu z dnia 10 października 2019 roku w sprawie badań lekarskich doktorantów

 • Kredyty i pożyczki

Szczegółowe informacje dotyczące kredytów i pożyczek dla studentów i doktorantów, zasad składania wniosków oraz niezbędnej dokumentacji są dostępne na stronie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Stan na 2 kwietnia 2021 r.