Rekrutacja

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu prowadzi kształcenie doktorantów w szkole doktorskiej od 1 października 2019 roku.

W ramach Szkoły Doktorskiej funkcjonują:

 • Szkoła Doktorska Nauk Przyrodniczych
 • Szkoła Doktorska Nauk Ścisłych
 • Szkoła Doktorska Nauk Społecznych
 • Szkoła Doktorska Nauk Humanistycznych
 • Szkoła Doktorska Nauk o Języku i Literaturze.

Kształcenie w szkole doktorskiej trwa 8 semestrów i kończy się złożeniem rozprawy doktorskiej. Każdy doktorant otrzymuje stypendium doktoranckie. Studia są bezpłatne.

Rekrutacja 2022/2023:

Uchwala_181_zasady-rekrutacji-do-szkol-doktorskich

Tryb i harmonogram rekrutacji do poszczególnych szkół doktorskich -> sprawdź

Rekrutacja odbywa się do 5 szkół doktorskich, w 22 dyscyplinach > link

Dokumenty wymagane w procesie rekrutacji:

 Rekrutacja – instrukcja krok po kroku:

1. Krok pierwszy – obowiązkowa rejestracja w IRK (Internetowa Rejestracja Kandydatów) -> link

2. Krok drugi – złożenie w wyznaczonym miejscu i terminie następujących dokumentów w wersji papierowej:

 • wydrukowany i podpisany formularz rejestracyjny z IRK
 • oświadczenie o nie podjęciu kształcenia w innej szkole doktorskiej oraz o nieposiadaniu lub posiadaniu stopnia doktora > link
 • list motywacyjny wraz ze wskazaniem dyscypliny naukowej, w której chce się uzyskać stopień doktora
 • CV
 • oświadczenie o udokumentowanych osiągnięciach naukowych oraz innych osiągnięć ( w liczbie do 3 w przypadku osiągnięć naukowych, oraz do 3 w przypadku innych osiągnięć zgodnych z kryteriami o których mowa w § 10 uchwały nr 181/2021/2022 w sprawie zasad rekrutacji) -> link
 • propozycję autorskiego projektu badawczego wraz bibliografią, przygotowanego na potrzeby rekrutacji (do 8 stron standardowego maszynopisu, maks. 15000 znaków ze spacjami)
 • odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych, potwierdzający uzyskanie kwalifikacji drugiego stopnia, a w przypadku absolwentów z roku akademickiego 2021/2022 zaświadczenie o uzyskaniu kwalifikacji drugiego stopnia. W przypadku kandydatów, którzy ubiegają się o przyjęcie do szkoły doktorskiej na podstawie najwyższej jakości osiągnięć naukowych wymagany jest odpowiednio: dla absolwentów studiów pierwszego stopnia dyplom ukończenia tych studiów wraz z suplementem a dla studentów po ukończonym 3 roku jednolitych studiów magisterskich zaświadczenie o uzyskanej średniej studiów z lat 1-3 wraz z kartą przebiegu studiów
 • suplement do dyplomu (jeśli studia mają charakter dwustopniowy – to suplement ze studiów pierwszego stopnia i suplement ze studiów drugiego stopnia)
 • jedno kolorowe zdjęcie o wymiarach 35 mm x 45 mm
 • potwierdzenie dokonania opłaty rekrutacyjnej

Osoby, które uzyskały niezbędne wykształcenie poza terenem Rzeczypospolitej Polskiej, składają dodatkowo:

 • potwierdzoną za zgodność z oryginałem kserokopię dokumentu poświadczającego wykształcenie – dyplom z suplementem studiów pierwszego stopnia (Bachelor degree) i dyplom z suplementem studiów drugiego stopnia (MSc, MA) w języku oryginalnym i w poświadczonym tłumaczeniu na język angielski lub na język polski
 • kserokopię paszportu

Kandydaci składają dokumenty w języku polskim.

W przypadku kandydatów cudzoziemców wymaga się tłumaczenia dokumentów na język angielski.