ZADANIA

Na kadencję 2021-2024 została powołana Rada Szkoły Doktorskiej Nauk Społecznych:

Wydział Nauk Prawnych i Administracji  

 • dr Martyna Kusak – prodziekan ds. nauki i współpracy międzynarodowej 
 • prof. dr hab. Tomasz Sójka  


Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa  

 • prof. dr hab. Maciej Walkowski – prodziekan ds. nauki  
 • prof. UAM dr hab. Szymon Ossowski   


Wydział Studiów Edukacyjnych  

 • prof. dr hab. Agnieszka Cybal-Michalska -ds. nauki  
 • prof. dr hab. Agnieszka Gromkowska-Melosik  


Wydział Socjologii  

 • prof. dr hab. Rafał Drozdowski 
 • prof. UAM dr hab. Piotr Jabkowski – prodziekan ds. nauki  


Wydział Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej 

 • prof. dr hab. Paweł Churski – ds. nauki  
 • prof. UAM dr hab. Adam Radzimski  


Wydział Psychologii i Kognitywistki  

 • prof. UAM dr hab. Aleksandra Pilarska – pełnomocnik dziekana ds. nauki  
 • prof. UAM dr hab. Paweł Łupkowski  


Przedstawiciel samorządu doktoranckiego  
Mgr Joanna Radzioch  
 

Zgodnie z par. 78 Statutu Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu do zadań Rady Szkoły
Doktorskiej należy:

 1. opiniowanie zasad funkcjonowania szkoły doktorskiej;
 2. dbałość o zapewnienie wysokiej jakości przygotowywanych rozpraw doktorskich;
 3. wyrażanie opinii w sprawie regulaminu szkoły doktorskiej;
 4. dbałość o wysoką jakość procesu rekrutacji do szkoły doktorskiej, w szczególności wyrażanie
  opinii w sprawie zasad i kryteriów rekrutacji;
 5. wyrażanie opinii dla senatu w sprawach dotyczących kształcenia doktorantów, w tym w sprawie
  programów kształcenia oraz w sprawie kwalifikacji nauczycieli akademickich prowadzących
  kształcenie w szkole doktorskiej;
 6. określanie wytycznych oraz zasad przygotowania indywidualnego planu badawczego
  doktorantów;
 7. ustalanie zasad i kryteriów przeprowadzania oceny śródokresowej w porozumieniu dziekanami
  oraz radami naukowymi dyscyplin właściwymi dla dyscyplin objętych kształceniem w szkole
  doktorskiej.