STER NAWA

Tytuł: Towards the internationalisation of the Doctoral School of AMU
Akronim: AMU International Compass
Okres realizacji: 4.01.2021 – 31.12.2023
Koordynator: prof. dr. hab. Przemysław Wojtaszek – Prorektor ds. projektów badawczych i doktorantów
Manager: dr Anna Stachowiak-Szrejbrowska – Kierownik Sekcji Wsparcia Aplikacji Grantowych, CWP UAM
Źródło finansowania: Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej


Dlaczego program STER?

Systemowe wsparcie umiędzynarodowienia Szkół Doktorskich UAM w zakresie:

 • doskonalenia jakości kształcenia oraz jakości badań naukowych,
 • pozyskania doktorantów z zagranicy oraz zagranicznych profesorów wizytujących, promotorów i promotorów pomocniczych, prowadzących zajęcia dydaktyczne dla doktorantów lub wykładów gościnnych prowadzonych w językach obcych,
 • realizacji przez doktorantów projektów badawczych o charakterze międzynarodowym,
 • zwiększenia mobilności międzynarodowej doktorantów i kadry,
 • wspierania długotrwałej współpracy międzynarodowej szkół doktorskich,
 • promocję Szkoły Doktorskiej UAM za granicą,
 • podnoszenia kompetencji międzykulturowych naukowców i pracowników administracji,

Jakie działania są objęte programem?

 • działania związane z pozyskaniem zagranicznych doktorantów
 • wsparcie zagranicznej mobilności najlepszych doktorantów w wymiarze od 1 do 10 miesięcy, realizujących kształcenie w szkole doktorskiej
 • rozwijanie działań związanych z internacjonalizacją „w domu”
 • działania związane z rozwijaniem współpracy międzynarodowej szkół doktorskich
 • działania związane z merytorycznym zarządzaniem Projektem


Planowane zadania w projekcie:

 1. Stworzenie strony internetowej SD UAM
 2. Przygotowanie zestawu materiałów informacyjnych i promocyjnych na temat SD UAM w języku angielskim
 3. Kampania w mediach społecznościowych mająca na celu przyciągnięcie międzynarodowych kandydatów i promowanie SD UAM
 4. Udział w międzynarodowych i krajowych spotkaniach informacyjnych oraz promocja SD UAM
 5. Opracowanie strategii marketingowej i rekrutacyjnej
 6. Wsparcie zagranicznych wyjazdów doktorantów osiągających najlepsze wyniki w UAM
 7. Organizacja wykładów i konsultacji udzielanych przez wizytujących naukowców
 8. Kompetencje międzykulturowe dla kadry akademickiej SD UAM – warsztaty
 9. Wprowadzenie do metody CLIL – seminarium
 10. Współczesne metody nauczania na poziomie wyższym – seminarium z elementami warsztatowymi
 11. Podnoszenie kompetencji międzykulturowych i świadomości kadry administracyjnej SD UAM – warsztaty
 12. Stosowanie koncepcji internacjonalizacji w domu, aby osiągnąć doskonałość w edukacji doktorskiej
 13. Tydzień szkolenia personelu podczas Doctoral School Management and Administration
 14. Przygotowanie międzynarodowego programu kształcenia doktorantów
 15. Internacjonalizacja efektów uczenia się – seminarium
 16. Wizyty studyjne w celu przeniesienia najlepszych praktyk
 17. Zarządzanie

Komitet Sterujący:

Prof. Przemysław Wojtaszek, Prorektor ds. projektów badawczych i doktorantów

Prof. Katarzyna Dziubalska-Kołaczyk, Prorektor ds. nauki

Prof. UAM dr hab. Rafał Witkowski, Prorektor ds. współpracy międzynarodowej